ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 11, 2011

ശിഷ്ടംപണമുണ്ടാക്കാന്‍-
ഞാന്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്-
എന്റെ ആരോഗ്യവും-
മനസ്സമാധാനവുമായിരുന്നു...
ഇന്ന്-
ആരോഗ്യവും-
മനസമാധാനവും-
കിട്ടാന്‍ ഞാന്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും
ആ പണമാണ്.....
ഒടുക്കം ശിഷ്ടം-
പൂജ്യം തന്നെ......

1 അഭിപ്രായം: